Pradžia
lt
en
Pradžia
En

Gyventojų prisirašymo prie įstaigos tvarkos aprašas

 Pacientų prisirašymas prie šeimos gydytojo komandos paslaugas teikiančios įstaigos ir šeimos gydytojo
 1. Kiekvienas asmuo gali laisvai pasirinkti arčiausiai jo gyvenamosios vietos esančią arba jam patogiau pasiekiamą šeimos medicinos paslaugas teikiančią įstaigą ir psichikos sveikatos centrą.
 2. Asmuo už prisirašymo dokumentų tvarkymą ir medicinos dokumentų parsisiuntimą iš buvusios gydymo įstaigos mokesčio nemoka.
 3. Asmuo, prieš pasirinkdamas įstaigą, teikiančią šeimos gydytojo komandos paslaugas, telefonu, elektroniniu paštu ar atvykęs į įstaiga sužino, ar pasirinktos įstaigos norimo pasirinkti šeimos gydytojo darbo krūvis leidžia nustatyta tvarka pasirinkti  gydytoją.
 4. Prisirašydamas prie šeimos gydytojo asmuo turi užpildyti ir pasirašyti „Prašymą gydytis pasirinktoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje“ (forma Nr. 025-025-1/a). Nepilnamečių prašymus pasirašo vienas iš tėvų, jeigu tėvų nėra – globėjas. Jei registruojamas naujagimis arba vaikas pateikiamas gimimo liudijimas.
 5. Prašyme pacientas gali nurodyti konkretų gydytoją, prie kurio nori prisirašyti. Jeigu asmuo nepareiškė pageidavimo prisirašyti prie konkretaus gydytojo, jam gydytoją paskiria klinikos vedėjo nustatyta tvarka.
 6. Užpildytą formą asmuo gali pateikti keliais būdais:
 • atvykęs į pasirinktą įstaigą ir registratūroje pateikęs užpildytą formą bei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • į įstaigos elektroninį pašą atsiuntęs užpildytą formą ir pasirašytą elektroniniu kvalifikuotu parašu;
 • elektroniniu būdu prisijungęs prie įstaigos elektroninės interaktyvios prisirašymo paslaugos per Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (Elektroninės valdžios vartus) arba kitu elektroniniu būdu, užtikrinančiu asmens tapatybės patvirtinimą;
 • paštu arba per pasiuntinį, kartu pateikdamas asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • į įstaigos elektroninį paštą atsiuntęs nufotografuotą ar nuskenuotą užpildytą ir pasirašytą formą bei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (vaiko gimimo liudijimą). Tai taikoma tik tuo atveju, jei  šalyje ar savivaldybėje, kurioje gyvena asmuo, paskelbta ekstremalioji situacija ar karantinas ir asmuo negali pateikti prašymo kitais būdais.  Tokiu atveju asmuo per 30 kalendorinių dienų (bet ne anksčiau kaip pasibaigus ekstremaliajai situacijai ar karantinui) įstaigai turi pateikti formos originalą tiesiogiai atvykęs, paštu ar per pasiuntinį.
 1. Atvykus prie įstaigos pageidaujančiam prisiregistruoti asmeniui, registratorius patikrina jo asmens tapatybę (asmuo pateikia asmens dokumentą) bei draustumą ir duoda užpildyti „Prašymą gydytis pasirinktoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje“ (forma Nr. 025-025-1/a). Jeigu asmuo turi pasirinkęs šeimos gydytoją, jis tą pažymi formoje, jei ne – jis pasirašo sutinkąs, kad jam gydytoją paskirtų klinikos vedėjas.

 

Prisirašymas prie pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos
 1. Registratorius prisirašiusiam asmeniui taip pat pasiūlo prisirašyti prie gydytojo psichiatro, jei tokia galimybė yra pačioje įstaigoje. Jei tokios galimybės įstaigoje nėra, registratorius pasiūlo pasirinkti kitą įstaigą, teikiančią pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas toje savivaldybėje.
 2. Jei pacientas atsisako prisirašyti prie pasiūlytos pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos, jis priskiriamas įstaigai, su kuria jo pasirinkta šeimos gydytojo komandos paslaugas teikianti įstaiga yra sudariusi sutartį dėl pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo.
 3. Jeigu savivaldybėje nėra įstaigos, teikiančios pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas, asmuo gali pasirinkti greta esančių savivaldybių, priklausančių tos pačios teritorinės ligonių kasos veiklos zonai, įstaigas, teikiančias pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas.

 

Šeimos gydytojo keitimas
 1. Jeigu prie įstaigos prisirašęs pacientas pageidauja keisti šeimos gydytoją, jis kreipiasi į įstaigos klinikos vedėją registratoriui pateikdamas užpildytą „Prašymą gydytis pas kitą pasirinktos pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytoją“ (Forma Nr. 025-025-2/a) (2 priedas), kartu nurodydamas gydytoją, prie kurio norėtų prisirašyti.
 2. Jei galimybė keisti gydytoją yra (atsižvelgiant į prie gydytojo prisirašiusių pacientų skaičių), paciento prašymas tenkinamas. Jeigu tokios galimybės nėra, apie tai informuojamas pacientas ir jam gali būti pasiūlyta pasilikti prie to paties gydytojo ar rinktis kitą gydytoją ar kitą sveikatos priežiūros įstaigą.
 3. Gydytojui nutraukus darbo santykius su įstaiga ar gydytojui pakeitus specialybę, pacientai perregistruojami įstaigos vadovo įsakymu pas kitą šeimos gydytoją, jeigu pacientas nepasirenka kitaip. 18.Jeigu pacientas pasirenka kitą šeimos gydytoją, jo prašymas patenkinamas arba ne, priklausomai nuo gydytojų darbo krūvio (prisirašiusių pacientų skaičiaus).
 4. Abiem atvejais pacientas savo sutikimą lankytis pas priskirtą gydytoją arba kito gydytojo pasirinkimą patvirtina užpildydamas formą Nr. 025-025-2/a.
 5. Informacija apie tai, kad gydytojas nutraukė darbo santykius su įstaiga ar pakeitė specialybę, skelbiama viešai įstaigoje informacijos pateikimo vietoje ir įstaigos svetainėje. Prie šių gydytojų prisirašę pacientai apie tai yra informuojami jų pirmo apsilankymo gydymo įstaigoje metu.
 6. Jei įstaiga reorganizuojama, pertvarkoma ar dėl kito juridinio pagrindo perduoda įstaigos turtą, teises ir pareigas kitai pirminei asmens sveikatos priežiūros įstaigai, apie tai skelbiama įstaigos interneto svetainėje ir asmenims prieinamoje vietoje pačioje įstaigoje, prireikus vietos spaudoje ar kitais informavimo būdais.
 7. Per 30 dienų nuo informacijos paskelbimo pacientas gali prisirašyti prie kitos arčiausiai jo gyvenamosios vietos esančios arba jam patogiau pasiekiamos šeimos gydytojo komandos paslaugas teikiančios įstaigos.
 8. Jei asmuo tokio noro nepareiškia, jo prisirašymo duomenys perkeliami tai kitai įstaigai, kartu perduodant to asmens paciento istoriją. Iš asmenų, kurių prisirašymo duomenys perkeliami, mokestis neimamas.
 9. Apie prisirašymo duomenų perkėlimą į kitą įstaigą asmuo papildomai informuojamas jo pirmo apsilankymo įstaigoje metu. Asmuo, sutinkantis būti prirašytas kitoje įstaigoje, užpildo formos Nr. 025-025-2/a prašymą.

 

Medicininės dokumentacijos tvarkymas
 1. Registratorius pacientui nurodo pacientui kur galima paskaityti vidaus tvarkos taisykles, suteikia kitą jam reikalingą informaciją apie įstaigą, įskaitant informaciją apie šeimos gydytojo komandos atliekamas paslaugas, asmens duomenų tvarkymą įstaigoje, atsako į paciento klausimus ir duoda pacientui pasirašyti Paciento valios pareiškimą.
 2. Paciento istorija turi būti perduota iš ankstesnės įstaigos per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

 


Gyventojų prisirašymo prie įstaigos tvarkos aprašo 1 Priedas

Forma Nr. 025-025-1/a

 

PRAŠYMAS

GYDYTIS PASIRINKTOJE PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOJE

 

Aš_______________________________________________________________________ ,

(vardas, pavardė)

asmens kodas £££££££££££,

gyvenantis_______________________________________________________________________ ,

                                                                                  (adresas)

prašau mane įrašyti į ____________________________________________________ aptarnaujamų

                                               (įstaigos pavadinimas)

asmenų sąrašus, pas gydytoją___________________             _____________________________

(vardas)                                                             (pavardė)

Data_____________________________________

 

Asmens (globėjo) parašas_____________________

________________________________________________________________________________

 

Pildoma tik prireikus

 

Sutinku, kad gydytoją man paskirtų PASPĮ administracija

Asmens (globėjo) parašas____________________________

_______________________________________________________________________________

 

Pildo įstaigos personalas

 

Įstaigos ID kodas __________________________

Gydytojo ID kodas_________________________

Prašymas registruotas įstaigoje

_______________________ registracijos Nr. ________

(data)

 

Atsakingas įstaigos darbuotojas

______________________________     __________                      _________________________________

(pareigos)                                                               (parašas)                                                (vardas, pavardė)

 


 

 Gyventojų prisirašymo prie įstaigos tvarkos aprašo 2 Priedas

forma Nr. 025-025-2/a

 

PRAŠYMAS

GYDYTIS PAS KITĄ PASIRINKTOS PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS GYDYTOJĄ

 

Aš_______________________________________________________________________ ,

(vardas, pavardė)

asmens kodas £££££££££££,

gyvenantis_______________________________________________________________________ ,

                                                                              (adresas)

prašau leisti pasirinkti kitą gydytoją

_____________________                                                     _____________________________

               (vardas)                                              (pavardė)                                                          (specialybė)

_________________________

                  (data)

 

Asmens (globėjo) parašas ___________________________

________________________________________________________________________________

 

Pildo įstaigos personalas

 

Gydytojo ID ____________________________________

Registruota įstaigoje

Data _______________________        Nr. _____________

 

Atsakingas įstaigos darbuotojas

______________________________     __________                      _________________________________

(pareigos)                                                               (parašas)                                                (vardas, pavardė)